Pogosta vprašanja

Prikaz transakcij v Erarju – osebni in poslovni transakcijski račun

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je prejela več vprašanj, vezanih na javno objavo podatkov v aplikaciji Erar, o plačah in drugih prejemkih posameznikov, ki so v delovnem razmerju z določenim subjektom (npr. z določeno fakulteto) in imajo hkrati tudi registriran poslovni subjekt kot fizična oseba – zasebnik, ki opravlja dejavnost oziroma je samostojni podjetnik.

Komisija v zvezi z navedenim pojasnjuje, da je ključno vprašanje, vezano na objavo podatkov o plačah in drugih prejemkih posameznika v aplikaciji Erar, vprašanje, ali je subjekt, pri katerem je ta posameznik zaposlen, vpisan v Register zavezancev za informacije javnega značaja ( https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Zavezanci_za_informacije_javnega_znacaja/Splosno), ki ga, na podlagi določb zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, vodi Agencija RS za javnopravne evidence (v nadaljevanju: AJPES).

Posameznik, ki ima registriran poslovni subjekt (s.p.), je vpisan v Poslovni register Republike Slovenije (v nadaljevanju: poslovni register), podatki iz poslovnega registra pa so javno dostopni na spletnem portalu AJPES-a, med drugim tudi podatek o številki transakcijskega računa in banka, pri kateri je odprt.

Pravna podlaga za javno objavo transakcijskih računov je podana v določbi 194. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18; v nadaljevanju: ZPlaSSIED) in 3. členu Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov (Uradni list RS, št. 35/18), po katerih so podatki o transakcijskih računih samostojnih podjetnikov in zasebnikov, vpisanih v poslovni register, javni in brezplačno dostopni preko spletnega portala AJPES.

Razlog za objavo podatkov o plačah in drugih prejemkih posameznikov, ki so v delovnem razmerju z določenim subjektom (npr. z določeno fakulteto), hkrati pa imajo tudi registriran poslovni subjekt (npr. »popoldanski s.p.«) v aplikaciji Erar, je v tem, da isti transakcijski račun posameznik, ki je v delovnem razmerju s subjektom, vpisanim v Register zavezancev za informacije javnega značaja, uporablja hkrati tudi za poslovni namen (ker ima registriran s.p.) in je kot tak vpisan v Register transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES, ta podatek pa je tudi javno dostopen na njegovi spletni strani. Aplikacija Erar te podatke zgolj povzema iz AJPES-a in Uprave RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP). Tudi UJP na spletni strani https://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=473, v aplikaciji TZIJZ, objavlja te podatke, in sicer kot podatke o poslovnem subjektu.

Iz zgoraj navedenega razloga se v aplikaciji Erar, ki podatke zajema tudi iz AJPES-a in UJP-a kot podatkovnih virov, transakcije, ki so bile namenjene posamezniku ne morejo ločiti od tistih, ki so bile namenjene poslovnemu subjektu. Če torej posameznik, ki ima registriran tudi poslovni subjekt, uporablja isti transakcijski račun tako za svoj osebni kot tudi za poslovni namen, bodo vse transakcije, ki jih na ta račun nakaže subjekt, vpisan v Register zavezancev za informacije javnega značaja, javno objavljene v aplikaciji Erar.

V zvezi z navedenim lahko posameznik sprejeme odločitev, da pri svojem ponudniku plačilnih storitev spremeni svoj transakcijski račun, kar pomeni, da bo imel dva ločena transakcijska računa; enega kot samostojni podjetnik oziroma zasebnik, ki opravljajo dejavnost, in ga bo uporabljal za poslovni namen, in drugega kot posameznik, ki ga bo uporabljal le za svoj zasebni namen.