Pogosta vprašanja

Prikaz transakcij v Erarju – osebni in poslovni transakcijski račun

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je prejela več vprašanj, vezanih na javno objavo podatkov v aplikaciji Erar, o plačah in drugih prejemkih posameznikov, ki so v delovnem razmerju z določenim subjektom (npr. z določeno fakulteto) in imajo hkrati tudi registriran poslovni subjekt kot fizična oseba – zasebnik, ki opravlja dejavnost oziroma je samostojni podjetnik.

Komisija v zvezi z navedenim pojasnjuje, da je ključno vprašanje, vezano na objavo podatkov o plačah in drugih prejemkih posameznika v aplikaciji Erar, vprašanje, ali je subjekt, pri katerem je ta posameznik zaposlen, vpisan v Register zavezancev za informacije javnega značaja ( https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Zavezanci_za_informacije_javnega_znacaja/Splosno), ki ga, na podlagi določb zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, vodi Agencija RS za javnopravne evidence (v nadaljevanju: AJPES).

Posameznik, ki ima registriran poslovni subjekt (s.p.), je vpisan v Poslovni register Republike Slovenije (v nadaljevanju: poslovni register), podatki iz poslovnega registra pa so javno dostopni na spletnem portalu AJPES-a, med drugim tudi podatek o številki transakcijskega računa in banka, pri kateri je odprt.

Pravna podlaga za javno objavo transakcijskih računov je podana v določbi 194. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18; v nadaljevanju: ZPlaSSIED) in 3. členu Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov (Uradni list RS, št. 35/18), po katerih so podatki o transakcijskih računih samostojnih podjetnikov in zasebnikov, vpisanih v poslovni register, javni in brezplačno dostopni preko spletnega portala AJPES.

Razlog za objavo podatkov o plačah in drugih prejemkih posameznikov, ki so v delovnem razmerju z določenim subjektom (npr. z določeno fakulteto), hkrati pa imajo tudi registriran poslovni subjekt (npr. »popoldanski s.p.«) v aplikaciji Erar, je v tem, da isti transakcijski račun posameznik, ki je v delovnem razmerju s subjektom, vpisanim v Register zavezancev za informacije javnega značaja, uporablja hkrati tudi za poslovni namen (ker ima registriran s.p.) in je kot tak vpisan v Register transakcijskih računov, ki ga vodi AJPES, ta podatek pa je tudi javno dostopen na njegovi spletni strani. Aplikacija Erar te podatke zgolj povzema iz AJPES-a in Uprave RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP). Tudi UJP na spletni strani https://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=473, v aplikaciji TZIJZ, objavlja te podatke, in sicer kot podatke o poslovnem subjektu.

Iz zgoraj navedenega razloga se v aplikaciji Erar, ki podatke zajema tudi iz AJPES-a in UJP-a kot podatkovnih virov, transakcije, ki so bile namenjene posamezniku ne morejo ločiti od tistih, ki so bile namenjene poslovnemu subjektu. Če torej posameznik, ki ima registriran tudi poslovni subjekt, uporablja isti transakcijski račun tako za svoj osebni kot tudi za poslovni namen, bodo vse transakcije, ki jih na ta račun nakaže subjekt, vpisan v Register zavezancev za informacije javnega značaja, javno objavljene v aplikaciji Erar.

V zvezi z navedenim lahko posameznik sprejeme odločitev, da pri svojem ponudniku plačilnih storitev spremeni svoj transakcijski račun, kar pomeni, da bo imel dva ločena transakcijska računa; enega kot samostojni podjetnik oziroma zasebnik, ki opravljajo dejavnost, in ga bo uporabljal za poslovni namen, in drugega kot posameznik, ki ga bo uporabljal le za svoj zasebni namen.

Prikaz postavke "druga plačila" v Erarju

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je prejela več vprašanj, kaj zajema rubrika »druga plačila« v prikazu transakcij pri posameznem proračunskem uporabniku.

Komisija pojasnjuje, da rubrika »druga plačila« pri posameznem proračunskem uporabniku, ki je prikazana v Erarju, pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče uvrstiti v katero od drugih obstoječih postavk. Običajno gre za plačila v tujino ali plačila fizičnim osebam ali pa pri transakcijah manjkajo kakšni podatki, ki so ključni za identifikacijo. Tem transakcijam je skupno, da jih ni mogoče avtomatično klasificirati in pripisati k prejemniku. Iz tega razloga so zato zbrane v eno skupno postavko »druga plačila« kot vsoto plačil.

Razlog, da plačila iz postavke »druga plačila« niso razčlenjena, je v tem, da tega na eni strani ne omogoča sama aplikacija Erar, na drugi strani pa gre za občutljivo postavko, ker vsebuje veliko nakazil fizičnim osebam in s tem v zvezi varovane osebne podatke.