Omejitve poslovanja

Tukaj prikazujemo seznam omejitev poslovanja. Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Seznam subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja, je informativne narave. Seznam vsebuje podatke, ki jih Komisija za preprečevanje korupcije prejme od zavezanih organov. Funkcionarji morajo svojemu organu sporočiti podatke o povezanih subjektih v mesecu dni po nastopu funkcije, morebitne spremembe pa nato v osmih dneh od nastanka spremembe. Organ je dolžan Komisiji sporočiti podatke v 15 dneh od prejema podatkov. To pomeni, da lahko ob nastopu funkcije traja do 45 dni, da se določen subjekt vpiše na seznam, v primeru sprememb pa lahko vpis traja do 23 dni. Omejitve poslovanja veljajo po zakonu od trenutka, ko nastanejo, in so neodvisne od vpisa na seznam - če določenega subjekta ni na seznamu (ker še ni vpisan ali iz drugih razlogov), to ne pomeni, da omejitve poslovanja s tem subjektom ne veljajo.

Vir: KPK obrazci omejitev poslovanja AJPES PRS UJP RPU