Seznam ponudnikov z negativnimi referencami

<< Nazaj na seznam

Prikazan je seznam ponudnikov z negativnimi referencami, ki se posodablja iz http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/seznam-ponudnikov-z-negativnimi-referencami

O stranski sankciji izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 111. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, odloči sodišče. Sodišče v treh delovnih dneh po pravnomočnosti te odločitve o tem obvesti Ministrstvo za javno upravo. Ministrstvo o stranski sankciji izločitve iz postopkov javnega naročanja v skladu s šestim odstavkom 27. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14; v nadaljevanju ZPDZC-1) obvešča tudi Finančna uprava Republike Slovenije (organ, ki odloči o prekršku iz pete alineje prvega odstavka 23. člena ZPDZC-1).

V skladu s četrtim odstavkom 110. člena ZJN-3 Ministrstvo za javno upravo uvrsti gospodarski subjekt v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami v roku treh delovnih dneh po prejemu obvestila od pristojnega organa.

Ponudnik Matična številka Davčna številka Datum uvrstitve v evidenco Izključitev iz postopkov javnega naročanja do Št. pojavitev v seznamu davčnih dolžnikov Št. javnih naročil (tudi izven obdobja izključitve) Št. naročil male vrednosti (tudi izven obdobja izključitve)
Vir: DJN (MJU)AJPES PRS