Nevladne organizacije (NVO)

<< Nazaj na seznam

Nevladne organizacije kot prejemniki:

Vir: UJP transakcijeAJPES PRS
OPOMBA:

Seznam prikazuje vse aktivne in izbrisane NVO, ki so prejemnice sredstev s strani države. V privzetem pogledu, kjer mejni datumi v grafu niso izbrani, pa so v seznamu tudi tiste aktivne NVO, ki niso prejemnice državnih sredstev (atribut "znesek" ima vrednost 0,00 EUR). Privzet seznam torej vsebuje vse NVO, seznam po izbiri mejnih datumov pa le tiste, ki v izbranem času nastopajo kot prejemnice.
Stolpični graf prikazuje skupne mesečne vsote vseh transakcij vseh NVO.

Število vseh nevladnih organizacij:

Oblika

Poreklo kapitala

Poslovanje

V Sloveniji deluje veliko število nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva iz javnega sektorja. Gre za različna društva, zavode in ustanove. Sama definicija je relativno enostavna, gre za:

prostovoljno, neodvisno in nepridobitno organizacijo civilne družbe, s statusom pravne osebe in sicer v obliki društva, zavoda ali ustanove, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava, pri čemer so izvzete verske skupnosti ter sindikati.

(vir: Zavod PIP)

Za prikaz na tej strani smo kot vir podatkov o nevladnih organizacijah uporabili Poslovni register Slovenije, ki ga komisiji zagotavlja AJPES. Iz registra smo izbrali organizacije tako, da smo zajeli vse organizacije, katerih pravnoorganizacijska oblika je:

  • društvo, zveza društev,
  • zavod,
  • ustanova,
  • zavod v zasebni lasti,
  • nevladna organizacija.

Iz tako pridobljene množice smo odstranili subjekte, ki imajo pri podatku o vrsti lastnine vpisano državno ali mešano lastnino.

Tako smo dobili množico subjektov, kar se ujema s številom nevladnih organizacij, ki jih na svojih spletnih straneh navaja Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).

Nove vladne organizacije

Vsako leto v register vpišemo več kot 1.000 novih nevladnih organizacij. Nekaj manj jih tudi ugasne. Graf prikazuje stanje v zbirki podakov Poslovnega registra. Komisija razpolaga z zbirko, ki ne vsebuje zgodovinskih podatkov pred letom 2009, kar pomeni, da graf ne prikazuje podatkov o subjektih, ki so bili iz zbirke izbrisani pred tem letom.

Kako velike so nevladne organizacije

V poslovnem registru je na voljo podatek o številu zaposlenih v posamezni organizaciji. Največ je majhnih, takšnih, ki nimajo zaposlenih ali pa zaposlujejo le eno osebo.

Naziv Število
0 zaposlenih 23735
1 zaposlen 956
2 zaposlena 361
3 ali 4 zaposleni 256
5 do 9 zaposlenih 194
10 do 19 zaposlenih 149
20 do 49 zaposlenih 98
50 do 99 zaposlenih 28
100 do 149 zaposlenih 4
150 do 199 zaposlenih 6
200 do 249 zaposlenih 4
250 do 499 zaposlenih 2
500 do 999 zaposlenih 1
Ni podatka o zaposlenih 1451
/ 196

S čim se nevladne organizacije ukvarjajo

Nevladne organizacije delujejo na številnih različnih področjih. Največ je športnih klubov in organizacij, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi. Sledijo organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem (gasilci), ter različna strokovna združenja. Podatke smo zajeli iz poslovnega registra in jih razporedili glede na vrsto društva in standardno klasifikacijo dejavnosti, s katero so posamezne organizacije registrirane.

Statistika po vrsti društev

Naziv Število
društva častnikov 48
Ni podatka 4227
nogometna društva 567
društva za ohranjanje običajev 235
filmska društva 58
dramska društva 224
druga športna in rekreativna društva 1463
društva upokojencev 572
druga društva 230
društva za varstvo živali 116
druga stanovska društva 159
kolesarska društva 198
društva Rdečega križa 58
društva ljubiteljskih rejcev živali 248
turistična in hortikulturna društva 722
druga kulturna in umetniška društva 1773
društva za pomoč in samopomoč 516
rokometna društva 113
društva za razvoj tehnične kulture 332
društva za golf 78
planinska, plezalna in alpinistična društva 324
druga društva za razvoj kraja 336
duhovna društva 70
društva mednacionalnega prijateljstva 64
društva Lions in Rotary 148
badmintonska društva 39
društva za konjeniške športe 214
kegljaška društva 84
počitniška in popotniška društva 31
društva veteranov 176
društva za druge vodne in podvodne športe 287
strojna združenja 27
čebelarska društva 230
društva za razvoj kmetijstva 194
društva za razvoj gospodarstva 121
plavalna društva in društva za vaterpolo 60
društva kmetic in kmetov 145
kotalkarska društva in društva za umetnostno drsanje 32
gobarska društva 35
boksarska društva 42
nacionalna društva 116
druga izobraževalna, strokovna in poklicna društva 819
društva za borilne veščine 535
ljubiteljska društva 174
društva za namizni tenis 58
likovna društva 156
invalidska društva 242
druga nacionalna in politična društva 24
balinarska društva 165
plesna društva 256
društva za tenis in squash 239
gasilska društva 1463
društva za razvoj naravoslovnih ved oziroma dejavnosti 143
odbojkarska društva 120
druga društva za pomoč ljudem 229
mladinska in študentska društva 398
strelska in lokostrelska društva 405
društva mejnih ved 17
gimnastična društva 53
društva za miselne športe 137
druga društva za duhovno življenje 25
znanstvena društva 80
ribiška društva 126
atletska društva 116
literarna društva 81
smučarska društva in društva za druge zimske športe 234
avto-moto društva 229
košarkaška društva 202
društva zbirateljev 58
društva za varstvo človekovih pravic 48
društva obolelih 177
politična društva 37
društva za športni ples 123
društva za kakovost življenja 464
društva avto-moto športov 391
društva za varstvo okolja 217
društva prijateljev mladine 176
rekreacijska društva 1472
druga društva za gojitev, vzrejo ter varstvo živali in rastlin 227
taborniška in skavtska društva 104
lovska društva 467
društva za družabne igre 39
hokejska društva 61
društva za zračne športe 156
jamarska društva 42
verska društva 48
društva za razvoj družbenih ved oziroma dejavnosti 234
veslaška društva 42
glasbena društva 1420

Statistika glede na klasifikacijo dejavnosti

Naziv Število
Druge športne dejavnosti 1432
Restavracije in gostilne 4
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti 1
Okrepčevalnice in podobni obrati 1
Pomožne dejavnosti za izobraževanje 42
Turistične kmetije s sobami 4
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin 6
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil 1
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 1
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj 10
Dejavnost stikov z javnostjo 4
Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov 1
Drugo izdajanje programja 2
Trgovina na debelo s kovinami in rudami 1
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti 25
Drugo založništvo 9
Upravljanje računalniških naprav in sistemov 4
Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu 1
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih 3
Drugo kreditiranje 1
Dejavnost strokovnih združenj 1412
Prevajanje in tolmačenje 13
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 688
Gojenje sladkovodnih organizmov 12
Splošno čiščenje stavb 4
Reja drobnice 2
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 149
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 8
Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti 1
Televizijska dejavnost 8
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 1462
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 1
Dejavnost verskih organizacij 10
Alternativne oblike zdravljenja 33
Strežba pijač 6
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot 11
Dejavnost vozniških šol 49
Tiskanje časopisov 5
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 3
Dejavnost klicnih centrov 1
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti 1
Planinski domovi in mladinska prenočišča 2
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 1
Oddajanje zasebnih sob gostom 2
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov 1
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 7
Višješolsko izobraževanje 10
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del 2
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 327
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb 1
Sladkovodno ribištvo 65
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 7
Varstvo kulturne dediščine 56
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 162
Priprava za tisk in objavo 4
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 198
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 1
Druge telekomunikacijske dejavnosti 3
Organizacija izvedbe stavbnih projektov 2
Izdajanje časopisov 7
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 12
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki 2
Dejavnost arhivov 1
Konjereja 3
Obratovanje fitnes objektov 1
Dejavnost smučarskih centrov 4
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 1
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 186
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 89
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 23
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 6
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 6
Storitve za gozdarstvo 1
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 1
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 307
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 62
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo 1
Dejavnost športnih klubov 4970
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 1
Radijska dejavnost 5
Dejavnost knjižnic 1
Druge zdravstvene dejavnosti 137
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 8
Storitve za rastlinsko pridelavo 2
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 4
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 39
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa 1
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike 2
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego 1
Popravila pohištva 1
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 56
Izdajanje knjig 66
Dejavnosti za nego telesa 4
Obratovanje objektov za kulturne prireditve 20
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin 1
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 272
Nespecializirana trgovina na debelo 1
Visokošolsko izobraževanje 44
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 2
Proizvodnja olja in maščob 1
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 8
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 26
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 5
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 91
Dejavnost avtokampov, taborov 3
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 4
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 1
Drugo tiskanje 2
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 12355
Druge nastanitve za krajši čas 5
Priložnostna priprava in dostava jedi 1
Raziskovanje trga in javnega mnenja 11
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki 1
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami 1
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 5
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov 1
Predšolska vzgoja 76
Reja drugih živali 4
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade 2
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj 5
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 12
Drugo socialno varstvo z nastanitvijo 8
Svetovanje o računalniških napravah in programih 7
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic 4
Dejavnost zabaviščnih parkov 1
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 1
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 3
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 13
Dejavnost pri iskanju zaposlitve 3
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 2
Nudenje celovitih pisarniških storitev 1
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili 1
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic 2
Geofizikalne meritve, kartiranje 1
Kinematografska dejavnost 1
Izdajanje revij in druge periodike 12
Dejavnost oglaševalskih agencij 7
Obratovanje taksijev 1
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki 1
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom 8
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje 1
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 1
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 1
Arhitekturno projektiranje 8
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih 5
Veterinarstvo 1
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 2
Dejavnost organizatorjev potovanj 6
Dnevno varstvo otrok 11
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 8
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 240
Obratovanje športnih objektov 27
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 15
Poizvedovalne dejavnosti 1
Dejavnost potovalnih agencij 3
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 2
Srednješolsko splošno izobraževanje 10
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 31
Drugo informiranje 9
Mešano kmetijstvo 3
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb 12
Lovstvo 430
Proizvodnja drugega pohištva 2
Obdelava semen 1
Pridelovanje oljnih sadežev 1
Pakiranje 4
Druge pravne dejavnosti 48
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 1
Bolnišnična zdravstvena dejavnost 2
Počitniški domovi in letovišča 2
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 1
Dejavnost muzejev 14
Dejavnost tiskovnih agencij 1
Osnovnošolsko izobraževanje 13
Obratovanje spletnih portalov 33
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja 1
Umetniško uprizarjanje 331
Fotografska dejavnost 10
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov 3
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 1
Umetniško ustvarjanje 422
Dejavnost invalidskih organizacij 240
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 73
Cestni tovorni promet 1
Tehnično preizkušanje in analiziranje 9
Oskrba s paro in vročo vodo 1
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje 6
Računalniško programiranje 6
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve 5
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov 2
Zobozdravstvena dejavnost 46
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 2
Vinogradništvo 1
Vir: UJP transakcijeAJPES PRS