Nevladne organizacije (NVO)

<< Nazaj na seznam

Nevladne organizacije kot prejemniki:

Vir: UJP transakcijeAJPES PRS
OPOMBA:

Seznam prikazuje vse aktivne in izbrisane NVO, ki so prejemnice sredstev s strani države. V privzetem pogledu, kjer mejni datumi v grafu niso izbrani, pa so v seznamu tudi tiste aktivne NVO, ki niso prejemnice državnih sredstev (atribut "znesek" ima vrednost 0,00 EUR). Privzet seznam torej vsebuje vse NVO, seznam po izbiri mejnih datumov pa le tiste, ki v izbranem času nastopajo kot prejemnice.
Stolpični graf prikazuje skupne mesečne vsote vseh transakcij vseh NVO.

Število vseh nevladnih organizacij:

Oblika

Poreklo kapitala

Poslovanje

V Sloveniji deluje veliko število nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva iz javnega sektorja. Gre za različna društva, zavode in ustanove. Sama definicija je relativno enostavna, gre za:

prostovoljno, neodvisno in nepridobitno organizacijo civilne družbe, s statusom pravne osebe in sicer v obliki društva, zavoda ali ustanove, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava, pri čemer so izvzete verske skupnosti ter sindikati.

(vir: Zavod PIP)

Za prikaz na tej strani smo kot vir podatkov o nevladnih organizacijah uporabili Poslovni register Slovenije, ki ga komisiji zagotavlja AJPES. Iz registra smo izbrali organizacije tako, da smo zajeli vse organizacije, katerih pravnoorganizacijska oblika je:

  • društvo, zveza društev,
  • zavod,
  • ustanova,
  • zavod v zasebni lasti,
  • nevladna organizacija.

Iz tako pridobljene množice smo odstranili subjekte, ki imajo pri podatku o vrsti lastnine vpisano državno ali mešano lastnino.

Tako smo dobili množico subjektov, kar se ujema s številom nevladnih organizacij, ki jih na svojih spletnih straneh navaja Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).

Nove vladne organizacije

Vsako leto v register vpišemo več kot 1.000 novih nevladnih organizacij. Nekaj manj jih tudi ugasne. Graf prikazuje stanje v zbirki podakov Poslovnega registra. Komisija razpolaga z zbirko, ki ne vsebuje zgodovinskih podatkov pred letom 2009, kar pomeni, da graf ne prikazuje podatkov o subjektih, ki so bili iz zbirke izbrisani pred tem letom.

Kako velike so nevladne organizacije

V poslovnem registru je na voljo podatek o številu zaposlenih v posamezni organizaciji. Največ je majhnih, takšnih, ki nimajo zaposlenih ali pa zaposlujejo le eno osebo.

Naziv Število
0 zaposlenih 24137
1 zaposlen 1062
2 zaposlena 386
3 ali 4 zaposleni 257
5 do 9 zaposlenih 197
10 do 19 zaposlenih 96
20 do 49 zaposlenih 39
50 do 99 zaposlenih 11
100 do 149 zaposlenih 4
150 do 199 zaposlenih 1
200 do 249 zaposlenih 1
Ni podatka o zaposlenih 1045
/ 702

S čim se nevladne organizacije ukvarjajo

Nevladne organizacije delujejo na številnih različnih področjih. Največ je športnih klubov in organizacij, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi. Sledijo organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem (gasilci), ter različna strokovna združenja. Podatke smo zajeli iz poslovnega registra in jih razporedili glede na vrsto društva in standardno klasifikacijo dejavnosti, s katero so posamezne organizacije registrirane.

Statistika po vrsti društev

Naziv Število
društva častnikov 49
Ni podatka 3802
nogometna društva 609
društva za ohranjanje običajev 253
filmska društva 63
dramska društva 232
druga športna in rekreativna društva 1490
društva upokojencev 574
druga društva 199
društva za varstvo živali 110
druga stanovska društva 160
kolesarska društva 198
društva Rdečega križa 59
društva ljubiteljskih rejcev živali 255
turistična in hortikulturna društva 738
druga kulturna in umetniška društva 1806
društva za pomoč in samopomoč 565
rokometna društva 126
društva za razvoj tehnične kulture 374
društva za golf 79
druga društva za razvoj kraja 363
planinska, plezalna in alpinistična društva 321
duhovna društva 81
društva mednacionalnega prijateljstva 74
društva Lions in Rotary 142
badmintonska društva 38
društva za konjeniške športe 251
kegljaška društva 89
počitniška in popotniška društva 33
društva veteranov 175
društva za druge vodne in podvodne športe 317
strojna združenja 31
čebelarska društva 232
društva za razvoj kmetijstva 200
društva za razvoj gospodarstva 129
plavalna društva in društva za vaterpolo 62
društva kmetic in kmetov 147
kotalkarska društva in društva za umetnostno drsanje 35
gobarska društva 37
boksarska društva 40
nacionalna društva 122
druga izobraževalna, strokovna in poklicna društva 824
društva za borilne veščine 571
ljubiteljska društva 194
društva za namizni tenis 64
likovna društva 162
invalidska društva 239
druga nacionalna in politična društva 30
balinarska društva 170
plesna društva 267
društva za tenis in squash 231
gasilska društva 1470
odbojkarska društva 114
društva za razvoj naravoslovnih ved oziroma dejavnosti 156
druga društva za pomoč ljudem 227
mladinska in študentska društva 482
strelska in lokostrelska društva 407
društva mejnih ved 23
gimnastična društva 55
znanstvena društva 76
društva za miselne športe 140
druga društva za duhovno življenje 18
ribiška društva 135
atletska društva 125
smučarska društva in društva za druge zimske športe 257
literarna društva 87
avto-moto društva 241
košarkaška društva 208
društva zbirateljev 57
društva za varstvo človekovih pravic 54
društva obolelih 176
politična društva 38
društva za športni ples 134
društva za kakovost življenja 482
društva avto-moto športov 392
društva za varstvo okolja 220
društva prijateljev mladine 187
rekreacijska društva 1579
druga društva za gojitev, vzrejo ter varstvo živali in rastlin 239
taborniška in skavtska društva 112
lovska društva 471
društva za družabne igre 48
hokejska društva 68
društva za zračne športe 176
jamarska društva 46
verska društva 51
društva za razvoj družbenih ved oziroma dejavnosti 258
veslaška društva 43
glasbena društva 1474

Statistika glede na klasifikacijo dejavnosti

Naziv Število
Druge športne dejavnosti 1516
Restavracije in gostilne 2
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti 2
Pomožne dejavnosti za izobraževanje 39
Okrepčevalnice in podobni obrati 1
Turistične kmetije s sobami 2
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin 5
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov 1
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 2
Dejavnost sindikatov 1
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj 10
Dejavnost stikov z javnostjo 9
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti 22
Drugo založništvo 11
Upravljanje računalniških naprav in sistemov 6
Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu 1
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil 1
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih 3
Drugo kreditiranje 1
Dejavnost strokovnih združenj 1466
Prevajanje in tolmačenje 10
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 592
Gojenje sladkovodnih organizmov 14
Splošno čiščenje stavb 4
Reja drobnice 2
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 135
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 4
Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti 1
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov 1
Televizijska dejavnost 9
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 1468
Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade 1
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 1
Dejavnost verskih organizacij 6
Alternativne oblike zdravljenja 29
Strežba pijač 4
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot 8
Dejavnost vozniških šol 51
Tiskanje časopisov 4
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 4
Dejavnost klicnih centrov 1
Planinski domovi in mladinska prenočišča 3
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti 1
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 1
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov 1
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 9
Višješolsko izobraževanje 11
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 325
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb 2
Sladkovodno ribištvo 64
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje 8
Računalniško programiranje 8
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 7
Varstvo kulturne dediščine 53
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve 6
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov 2
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 59
Zobozdravstvena dejavnost 45
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 2
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 178
Priprava za tisk in objavo 9
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 1
Druge telekomunikacijske dejavnosti 3
Izdajanje časopisov 7
Organizacija izvedbe stavbnih projektov 2
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 8
Vzdrževanje in popravila motornih vozil 1
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki 2
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti 1
Dejavnost arhivov 1
Konjereja 3
Dejavnost smučarskih centrov 2
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 1
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 196
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 76
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 27
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 5
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 3
Storitve za gozdarstvo 1
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 2
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 330
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 68
Dejavnost športnih klubov 5184
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 1
Radijska dejavnost 5
Dejavnost knjižnic 1
Druge zdravstvene dejavnosti 110
Storitve za rastlinsko pridelavo 2
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 4
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 7
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 39
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa 1
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike 2
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego 1
Popravila pohištva 2
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 34
Inštaliranje električnih napeljav in naprav 1
Izdajanje knjig 66
Dejavnosti za nego telesa 6
Obratovanje objektov za kulturne prireditve 18
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 236
Gradnja drugih objektov nizke gradnje 1
Nespecializirana trgovina na debelo 1
Visokošolsko izobraževanje 44
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 1
Proizvodnja olja in maščob 1
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 9
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 21
Proizvodnja farmacevtskih surovin 1
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 5
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 80
Dejavnost avtokampov, taborov 3
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 7
Drugo tiskanje 4
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 12798
Druge nastanitve za krajši čas 2
Raziskovanje trga in javnega mnenja 16
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami 1
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 6
Reja drugih živali 3
Predšolska vzgoja 74
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade 1
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj 6
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 6
Svetovanje o računalniških napravah in programih 4
Drugo socialno varstvo z nastanitvijo 8
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic 4
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 1
Fasaderska in štukaterska dela 1
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 3
Dejavnost pri iskanju zaposlitve 2
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 12
Nudenje celovitih pisarniških storitev 1
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 1
Posredovanje oglaševalskega prostora 1
Geofizikalne meritve, kartiranje 2
Kinematografska dejavnost 1
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic 2
Dejavnost oglaševalskih agencij 7
Izdajanje revij in druge periodike 11
Obratovanje taksijev 1
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki 1
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom 6
Priprava pridelkov 1
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 1
Arhitekturno projektiranje 7
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 2
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih 7
Veterinarstvo 1
Dejavnost organizatorjev potovanj 7
Dnevno varstvo otrok 14
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 7
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 257
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 17
Obratovanje športnih objektov 29
Dejavnost potovalnih agencij 2
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 2
Srednješolsko splošno izobraževanje 10
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 28
Drugo informiranje 7
Mešano kmetijstvo 3
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb 12
Lovstvo 432
Proizvodnja drugega pohištva 2
Pridelovanje oljnih sadežev 1
Urejanje zunanjih zadev 1
Pakiranje 4
Druge pravne dejavnosti 46
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 1
Bolnišnična zdravstvena dejavnost 3
Počitniški domovi in letovišča 3
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 1
Dejavnost muzejev 13
Obratovanje spletnih portalov 34
Osnovnošolsko izobraževanje 11
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja 1
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami 1
Umetniško uprizarjanje 337
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov 3
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 1
Fotografska dejavnost 11
Umetniško ustvarjanje 434
Dejavnost invalidskih organizacij 239
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 72
Cestni tovorni promet 1
Tehnično preizkušanje in analiziranje 6
Oskrba s paro in vročo vodo 1
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 1
Vir: UJP transakcijeAJPES PRS