Nevladne organizacije (NVO)

<< Nazaj na seznam

Nevladne organizacije kot prejemniki:

Vir: UJP transakcijeAJPES PRS
OPOMBA:

Seznam prikazuje vse aktivne in izbrisane NVO, ki so prejemnice sredstev s strani države. V privzetem pogledu, kjer mejni datumi v grafu niso izbrani, pa so v seznamu tudi tiste aktivne NVO, ki niso prejemnice državnih sredstev (atribut "znesek" ima vrednost 0,00 EUR). Privzet seznam torej vsebuje vse NVO, seznam po izbiri mejnih datumov pa le tiste, ki v izbranem času nastopajo kot prejemnice.
Stolpični graf prikazuje skupne mesečne vsote vseh transakcij vseh NVO.

Število vseh nevladnih organizacij:

Oblika

Poreklo kapitala

Poslovanje

V Sloveniji deluje veliko število nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva iz javnega sektorja. Gre za različna društva, zavode in ustanove. Sama definicija je relativno enostavna, gre za:

prostovoljno, neodvisno in nepridobitno organizacijo civilne družbe, s statusom pravne osebe in sicer v obliki društva, zavoda ali ustanove, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava, pri čemer so izvzete verske skupnosti ter sindikati.

(vir: Zavod PIP)

Za prikaz na tej strani smo kot vir podatkov o nevladnih organizacijah uporabili Poslovni register Slovenije, ki ga komisiji zagotavlja AJPES. Iz registra smo izbrali organizacije tako, da smo zajeli vse organizacije, katerih pravnoorganizacijska oblika je:

  • društvo, zveza društev,
  • zavod,
  • ustanova,
  • zavod v zasebni lasti,
  • nevladna organizacija.

Iz tako pridobljene množice smo odstranili subjekte, ki imajo pri podatku o vrsti lastnine vpisano državno ali mešano lastnino.

Tako smo dobili množico subjektov, kar se ujema s številom nevladnih organizacij, ki jih na svojih spletnih straneh navaja Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).

Nove vladne organizacije

Vsako leto v register vpišemo več kot 1.000 novih nevladnih organizacij. Nekaj manj jih tudi ugasne. Graf prikazuje stanje v zbirki podakov Poslovnega registra. Komisija razpolaga z zbirko, ki ne vsebuje zgodovinskih podatkov pred letom 2009, kar pomeni, da graf ne prikazuje podatkov o subjektih, ki so bili iz zbirke izbrisani pred tem letom.

Kako velike so nevladne organizacije

V poslovnem registru je na voljo podatek o številu zaposlenih v posamezni organizaciji. Največ je majhnih, takšnih, ki nimajo zaposlenih ali pa zaposlujejo le eno osebo.

Naziv Število
0 zaposlenih 23743
1 zaposlen 992
2 zaposlena 376
3 ali 4 zaposleni 260
5 do 9 zaposlenih 209
10 do 19 zaposlenih 131
20 do 49 zaposlenih 73
50 do 99 zaposlenih 28
100 do 149 zaposlenih 3
150 do 199 zaposlenih 6
200 do 249 zaposlenih 3
250 do 499 zaposlenih 3
Ni podatka o zaposlenih 1257
/ 551

S čim se nevladne organizacije ukvarjajo

Nevladne organizacije delujejo na številnih različnih področjih. Največ je športnih klubov in organizacij, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi. Sledijo organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem (gasilci), ter različna strokovna združenja. Podatke smo zajeli iz poslovnega registra in jih razporedili glede na vrsto društva in standardno klasifikacijo dejavnosti, s katero so posamezne organizacije registrirane.

Statistika po vrsti društev

Naziv Število
društva častnikov 48
Ni podatka 4203
nogometna društva 576
društva za ohranjanje običajev 241
filmska društva 59
dramska društva 224
druga športna in rekreativna društva 1477
društva upokojencev 573
druga društva 229
druga stanovska društva 157
društva za varstvo živali 116
kolesarska društva 201
društva Rdečega križa 58
društva ljubiteljskih rejcev živali 249
turistična in hortikulturna društva 725
druga kulturna in umetniška društva 1785
društva za pomoč in samopomoč 529
rokometna društva 116
društva za razvoj tehnične kulture 334
društva za golf 79
druga društva za razvoj kraja 345
planinska, plezalna in alpinistična društva 323
duhovna društva 70
društva mednacionalnega prijateljstva 68
društva Lions in Rotary 145
badmintonska društva 38
društva za konjeniške športe 221
kegljaška društva 87
počitniška in popotniška društva 32
društva veteranov 177
društva za druge vodne in podvodne športe 296
strojna združenja 27
čebelarska društva 229
društva za razvoj kmetijstva 196
društva za razvoj gospodarstva 123
plavalna društva in društva za vaterpolo 61
društva kmetic in kmetov 145
kotalkarska društva in društva za umetnostno drsanje 32
gobarska društva 36
boksarska društva 44
nacionalna društva 111
druga izobraževalna, strokovna in poklicna društva 823
društva za borilne veščine 531
ljubiteljska društva 180
društva za namizni tenis 58
likovna društva 157
invalidska društva 243
druga nacionalna in politična društva 26
balinarska društva 167
plesna društva 259
društva za tenis in squash 237
gasilska društva 1463
društva za razvoj naravoslovnih ved oziroma dejavnosti 145
odbojkarska društva 119
druga društva za pomoč ljudem 234
mladinska in študentska društva 409
društva mejnih ved 18
strelska in lokostrelska društva 415
gimnastična društva 54
društva za miselne športe 137
znanstvena društva 82
druga društva za duhovno življenje 24
ribiška društva 124
atletska društva 116
literarna društva 83
smučarska društva in društva za druge zimske športe 237
avto-moto društva 236
košarkaška društva 207
društva zbirateljev 57
društva za varstvo človekovih pravic 47
društva obolelih 177
politična društva 38
društva za športni ples 121
društva za kakovost življenja 465
društva avto-moto športov 400
društva za varstvo okolja 211
društva prijateljev mladine 178
rekreacijska društva 1497
druga društva za gojitev, vzrejo ter varstvo živali in rastlin 232
taborniška in skavtska društva 105
lovska društva 468
društva za družabne igre 41
hokejska društva 61
društva za zračne športe 166
jamarska društva 43
verska društva 47
društva za razvoj družbenih ved oziroma dejavnosti 240
veslaška društva 41
glasbena društva 1431

Statistika glede na klasifikacijo dejavnosti

Naziv Število
Druge športne dejavnosti 1446
Restavracije in gostilne 4
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti 1
Pomožne dejavnosti za izobraževanje 42
Okrepčevalnice in podobni obrati 1
Turistične kmetije s sobami 4
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov 1
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin 5
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil 1
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 1
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj 10
Dejavnost stikov z javnostjo 5
Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov 1
Drugo izdajanje programja 2
Trgovina na debelo s kovinami in rudami 1
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti 26
Drugo založništvo 11
Upravljanje računalniških naprav in sistemov 4
Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu 1
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih 4
Drugo kreditiranje 1
Dejavnost strokovnih združenj 1416
Prevajanje in tolmačenje 13
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 663
Gojenje sladkovodnih organizmov 12
Splošno čiščenje stavb 4
Reja drobnice 2
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 149
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 9
Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti 1
Televizijska dejavnost 8
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 1463
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 1
Dejavnost verskih organizacij 9
Alternativne oblike zdravljenja 32
Strežba pijač 6
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot 11
Tiskanje časopisov 5
Dejavnost vozniških šol 50
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 3
Dejavnost klicnih centrov 1
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti 1
Planinski domovi in mladinska prenočišča 2
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 1
Oddajanje zasebnih sob gostom 1
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov 1
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 6
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del 2
Višješolsko izobraževanje 10
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 324
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb 1
Sladkovodno ribištvo 65
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 7
Varstvo kulturne dediščine 59
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 168
Zobozdravstvena dejavnost 46
Vinogradništvo 1
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 2
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 198
Priprava za tisk in objavo 4
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 1
Druge telekomunikacijske dejavnosti 3
Izdajanje časopisov 7
Organizacija izvedbe stavbnih projektov 2
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 12
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki 2
Dejavnost arhivov 1
Konjereja 3
Obratovanje fitnes objektov 1
Dejavnost smučarskih centrov 4
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 1
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 189
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 89
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 24
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 6
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 7
Storitve za gozdarstvo 1
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 1
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 309
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 64
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo 1
Dejavnost športnih klubov 5038
Radijska dejavnost 5
Dejavnost knjižnic 1
Druge zdravstvene dejavnosti 141
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 9
Storitve za rastlinsko pridelavo 2
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 4
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 40
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa 1
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike 2
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego 1
Popravila pohištva 1
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 54
Izdajanje knjig 66
Dejavnosti za nego telesa 5
Obratovanje objektov za kulturne prireditve 19
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 271
Nespecializirana trgovina na debelo 1
Visokošolsko izobraževanje 43
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 2
Proizvodnja olja in maščob 1
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 8
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 25
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 5
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 4
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 90
Dejavnost avtokampov, taborov 3
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 1
Drugo tiskanje 3
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 12465
Druge nastanitve za krajši čas 5
Priložnostna priprava in dostava jedi 1
Raziskovanje trga in javnega mnenja 11
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki 1
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami 1
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 5
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov 1
Predšolska vzgoja 75
Reja drugih živali 4
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade 2
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj 5
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 11
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic 4
Drugo socialno varstvo z nastanitvijo 7
Svetovanje o računalniških napravah in programih 5
Dejavnost zabaviščnih parkov 1
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 1
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 3
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 12
Dejavnost pri iskanju zaposlitve 3
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 2
Nudenje celovitih pisarniških storitev 1
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic 2
Geofizikalne meritve, kartiranje 1
Kinematografska dejavnost 1
Izdajanje revij in druge periodike 11
Dejavnost oglaševalskih agencij 7
Obratovanje taksijev 1
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki 1
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom 7
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje 1
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 1
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 1
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih 5
Arhitekturno projektiranje 9
Veterinarstvo 1
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 2
Dejavnost organizatorjev potovanj 6
Dnevno varstvo otrok 11
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 8
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 242
Obratovanje športnih objektov 28
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 15
Poizvedovalne dejavnosti 1
Dejavnost potovalnih agencij 2
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 2
Srednješolsko splošno izobraževanje 10
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 31
Drugo informiranje 9
Mešano kmetijstvo 4
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb 12
Lovstvo 430
Proizvodnja drugega pohištva 2
Obdelava semen 1
Pridelovanje oljnih sadežev 1
Pakiranje 4
Druge pravne dejavnosti 47
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 1
Bolnišnična zdravstvena dejavnost 2
Počitniški domovi in letovišča 2
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 1
Dejavnost muzejev 15
Dejavnost tiskovnih agencij 1
Obratovanje spletnih portalov 33
Osnovnošolsko izobraževanje 13
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja 1
Umetniško uprizarjanje 334
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov 3
Fotografska dejavnost 9
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 1
Umetniško ustvarjanje 428
Dejavnost invalidskih organizacij 240
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 76
Cestni tovorni promet 1
Tehnično preizkušanje in analiziranje 9
Oskrba s paro in vročo vodo 1
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje 6
Računalniško programiranje 6
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve 4
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov 2
Vir: UJP transakcijeAJPES PRS