Nevladne organizacije (NVO)

<< Nazaj na seznam

Nevladne organizacije kot prejemniki:

Vir: UJP transakcijeAJPES PRS
OPOMBA:

Seznam prikazuje vse aktivne in izbrisane NVO, ki so prejemnice sredstev s strani države. V privzetem pogledu, kjer mejni datumi v grafu niso izbrani, pa so v seznamu tudi tiste aktivne NVO, ki niso prejemnice državnih sredstev (atribut "znesek" ima vrednost 0,00 EUR). Privzet seznam torej vsebuje vse NVO, seznam po izbiri mejnih datumov pa le tiste, ki v izbranem času nastopajo kot prejemnice.
Stolpični graf prikazuje skupne mesečne vsote vseh transakcij vseh NVO.

Število vseh nevladnih organizacij:

Oblika

Poreklo kapitala

Poslovanje

V Sloveniji deluje veliko število nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva iz javnega sektorja. Gre za različna društva, zavode in ustanove. Sama definicija je relativno enostavna, gre za:

prostovoljno, neodvisno in nepridobitno organizacijo civilne družbe, s statusom pravne osebe in sicer v obliki društva, zavoda ali ustanove, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava, pri čemer so izvzete verske skupnosti ter sindikati.

(vir: Zavod PIP)

Za prikaz na tej strani smo kot vir podatkov o nevladnih organizacijah uporabili Poslovni register Slovenije, ki ga komisiji zagotavlja AJPES. Iz registra smo izbrali organizacije tako, da smo zajeli vse organizacije, katerih pravnoorganizacijska oblika je:

  • društvo, zveza društev,
  • zavod,
  • ustanova,
  • zavod v zasebni lasti,
  • nevladna organizacija.

Iz tako pridobljene množice smo odstranili subjekte, ki imajo pri podatku o vrsti lastnine vpisano državno ali mešano lastnino.

Tako smo dobili množico subjektov, kar se ujema s številom nevladnih organizacij, ki jih na svojih spletnih straneh navaja Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).

Nove vladne organizacije

Vsako leto v register vpišemo več kot 1.000 novih nevladnih organizacij. Nekaj manj jih tudi ugasne. Graf prikazuje stanje v zbirki podakov Poslovnega registra. Komisija razpolaga z zbirko, ki ne vsebuje zgodovinskih podatkov pred letom 2009, kar pomeni, da graf ne prikazuje podatkov o subjektih, ki so bili iz zbirke izbrisani pred tem letom.

Kako velike so nevladne organizacije

V poslovnem registru je na voljo podatek o številu zaposlenih v posamezni organizaciji. Največ je majhnih, takšnih, ki nimajo zaposlenih ali pa zaposlujejo le eno osebo.

Naziv Število
0 zaposlenih 24018
1 zaposlen 1066
2 zaposlena 414
3 ali 4 zaposleni 245
5 do 9 zaposlenih 227
10 do 19 zaposlenih 108
20 do 49 zaposlenih 45
50 do 99 zaposlenih 11
100 do 149 zaposlenih 4
150 do 199 zaposlenih 1
200 do 249 zaposlenih 1
Ni podatka o zaposlenih 1343
/ 585

S čim se nevladne organizacije ukvarjajo

Nevladne organizacije delujejo na številnih različnih področjih. Največ je športnih klubov in organizacij, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi. Sledijo organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem (gasilci), ter različna strokovna združenja. Podatke smo zajeli iz poslovnega registra in jih razporedili glede na vrsto društva in standardno klasifikacijo dejavnosti, s katero so posamezne organizacije registrirane.

Statistika po vrsti društev

Naziv Število
društva častnikov 49
Ni podatka 3901
nogometna društva 606
društva za ohranjanje običajev 255
filmska društva 61
dramska društva 231
druga športna in rekreativna društva 1482
društva upokojencev 575
druga društva 207
društva za varstvo živali 111
druga stanovska društva 161
kolesarska društva 198
društva Rdečega križa 59
društva ljubiteljskih rejcev živali 253
turistična in hortikulturna društva 746
druga kulturna in umetniška društva 1811
društva za pomoč in samopomoč 561
rokometna društva 124
društva za razvoj tehnične kulture 370
društva za golf 81
druga društva za razvoj kraja 372
planinska, plezalna in alpinistična društva 319
duhovna društva 80
društva mednacionalnega prijateljstva 75
društva Lions in Rotary 144
badmintonska društva 40
društva za konjeniške športe 246
kegljaška društva 89
počitniška in popotniška društva 34
društva veteranov 175
društva za druge vodne in podvodne športe 316
strojna združenja 30
čebelarska društva 232
društva za razvoj kmetijstva 197
društva za razvoj gospodarstva 125
plavalna društva in društva za vaterpolo 62
društva kmetic in kmetov 147
kotalkarska društva in društva za umetnostno drsanje 33
gobarska društva 37
boksarska društva 43
nacionalna društva 121
druga izobraževalna, strokovna in poklicna društva 833
društva za borilne veščine 566
ljubiteljska društva 193
društva za namizni tenis 64
likovna društva 166
invalidska društva 243
druga nacionalna in politična društva 29
balinarska društva 170
plesna društva 271
društva za tenis in squash 232
gasilska društva 1468
društva za razvoj naravoslovnih ved oziroma dejavnosti 156
odbojkarska društva 117
druga društva za pomoč ljudem 243
mladinska in študentska društva 467
strelska in lokostrelska društva 409
društva mejnih ved 20
gimnastična društva 57
znanstvena društva 80
društva za miselne športe 139
druga društva za duhovno življenje 21
ribiška društva 131
atletska društva 121
smučarska društva in društva za druge zimske športe 251
literarna društva 84
avto-moto društva 239
košarkaška društva 209
društva zbirateljev 56
društva za varstvo človekovih pravic 52
društva obolelih 178
politična društva 37
društva za športni ples 134
društva za kakovost življenja 473
društva avto-moto športov 404
društva za varstvo okolja 228
društva prijateljev mladine 186
rekreacijska društva 1593
druga društva za gojitev, vzrejo ter varstvo živali in rastlin 236
taborniška in skavtska društva 111
lovska društva 470
društva za družabne igre 48
hokejska društva 70
društva za zračne športe 172
jamarska društva 44
verska društva 51
društva za razvoj družbenih ved oziroma dejavnosti 252
veslaška društva 42
glasbena društva 1493

Statistika glede na klasifikacijo dejavnosti

Naziv Število
Druge športne dejavnosti 1504
Restavracije in gostilne 2
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti 1
Pomožne dejavnosti za izobraževanje 37
Okrepčevalnice in podobni obrati 1
Turistične kmetije s sobami 2
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin 5
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov 1
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 2
Dejavnost sindikatov 1
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj 9
Dejavnost stikov z javnostjo 8
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti 25
Drugo založništvo 12
Upravljanje računalniških naprav in sistemov 6
Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu 1
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih 3
Drugo kreditiranje 1
Dejavnost strokovnih združenj 1468
Prevajanje in tolmačenje 10
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 601
Gojenje sladkovodnih organizmov 13
Splošno čiščenje stavb 4
Reja drobnice 2
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 141
Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti 1
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 5
Televizijska dejavnost 9
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 1466
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 1
Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade 1
Dejavnost verskih organizacij 7
Alternativne oblike zdravljenja 28
Strežba pijač 5
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot 7
Dejavnost vozniških šol 50
Tiskanje časopisov 6
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 4
Dejavnost klicnih centrov 1
Planinski domovi in mladinska prenočišča 3
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti 1
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 1
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov 1
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 9
Višješolsko izobraževanje 10
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del 1
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 325
Tehnično preizkušanje in analiziranje 6
Oskrba s paro in vročo vodo 1
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb 2
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 1
Sladkovodno ribištvo 64
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje 8
Računalniško programiranje 8
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 7
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve 6
Varstvo kulturne dediščine 53
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov 2
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 96
Zobozdravstvena dejavnost 46
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 2
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 184
Priprava za tisk in objavo 8
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 1
Druge telekomunikacijske dejavnosti 3
Izdajanje časopisov 7
Organizacija izvedbe stavbnih projektov 2
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 7
Vzdrževanje in popravila motornih vozil 1
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki 2
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti 1
Dejavnost arhivov 1
Konjereja 3
Dejavnost smučarskih centrov 2
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 1
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 192
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 80
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 30
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 4
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 3
Storitve za gozdarstvo 1
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 2
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 324
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 67
Dejavnost športnih klubov 5154
Radijska dejavnost 5
Dejavnost knjižnic 1
Druge zdravstvene dejavnosti 115
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 8
Storitve za rastlinsko pridelavo 2
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 4
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 39
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa 1
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike 2
Popravila pohištva 2
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego 1
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 38
Inštaliranje električnih napeljav in naprav 1
Izdajanje knjig 66
Dejavnosti za nego telesa 6
Obratovanje objektov za kulturne prireditve 17
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 237
Gradnja drugih objektov nizke gradnje 1
Nespecializirana trgovina na debelo 1
Visokošolsko izobraževanje 43
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 1
Proizvodnja olja in maščob 1
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 10
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 23
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 5
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 83
Dejavnost avtokampov, taborov 4
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 6
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 1
Drugo tiskanje 4
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 12896
Druge nastanitve za krajši čas 2
Raziskovanje trga in javnega mnenja 17
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki 1
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami 1
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 5
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov 2
Predšolska vzgoja 74
Reja drugih živali 3
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade 1
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj 6
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 6
Svetovanje o računalniških napravah in programih 4
Drugo socialno varstvo z nastanitvijo 8
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic 4
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 1
Fasaderska in štukaterska dela 1
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 3
Dejavnost pri iskanju zaposlitve 3
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 14
Nudenje celovitih pisarniških storitev 1
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 1
Geofizikalne meritve, kartiranje 2
Kinematografska dejavnost 1
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic 2
Izdajanje revij in druge periodike 12
Dejavnost oglaševalskih agencij 7
Obratovanje taksijev 1
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki 1
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom 6
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 1
Arhitekturno projektiranje 9
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih 7
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 2
Veterinarstvo 1
Dejavnost organizatorjev potovanj 6
Dnevno varstvo otrok 13
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 8
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 254
Obratovanje športnih objektov 29
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 16
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 3
Dejavnost potovalnih agencij 2
Srednješolsko splošno izobraževanje 10
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 29
Drugo informiranje 7
Mešano kmetijstvo 3
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb 13
Lovstvo 430
Proizvodnja drugega pohištva 2
Pridelovanje oljnih sadežev 1
Urejanje zunanjih zadev 1
Pakiranje 4
Druge pravne dejavnosti 49
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 1
Bolnišnična zdravstvena dejavnost 2
Počitniški domovi in letovišča 2
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 1
Dejavnost muzejev 13
Obratovanje spletnih portalov 34
Osnovnošolsko izobraževanje 12
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja 1
Umetniško uprizarjanje 336
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov 3
Fotografska dejavnost 11
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 1
Umetniško ustvarjanje 439
Dejavnost invalidskih organizacij 241
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 72
Cestni tovorni promet 1
Vir: UJP transakcijeAJPES PRS