Nevladne organizacije (NVO)

<< Nazaj na seznam

Nevladne organizacije kot prejemniki:

Vir: UJP transakcijeAJPES PRS
OPOMBA:

Seznam prikazuje vse aktivne in izbrisane NVO, ki so prejemnice sredstev s strani države. V privzetem pogledu, kjer mejni datumi v grafu niso izbrani, pa so v seznamu tudi tiste aktivne NVO, ki niso prejemnice državnih sredstev (atribut "znesek" ima vrednost 0,00 EUR). Privzet seznam torej vsebuje vse NVO, seznam po izbiri mejnih datumov pa le tiste, ki v izbranem času nastopajo kot prejemnice.
Stolpični graf prikazuje skupne mesečne vsote vseh transakcij vseh NVO.

Število vseh nevladnih organizacij:

Oblika

Poreklo kapitala

Poslovanje

V Sloveniji deluje veliko število nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva iz javnega sektorja. Gre za različna društva, zavode in ustanove. Sama definicija je relativno enostavna, gre za:

prostovoljno, neodvisno in nepridobitno organizacijo civilne družbe, s statusom pravne osebe in sicer v obliki društva, zavoda ali ustanove, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava, pri čemer so izvzete verske skupnosti ter sindikati.

(vir: Zavod PIP)

Za prikaz na tej strani smo kot vir podatkov o nevladnih organizacijah uporabili Poslovni register Slovenije, ki ga komisiji zagotavlja AJPES. Iz registra smo izbrali organizacije tako, da smo zajeli vse organizacije, katerih pravnoorganizacijska oblika je:

  • društvo, zveza društev,
  • zavod,
  • ustanova,
  • zavod v zasebni lasti,
  • nevladna organizacija.

Iz tako pridobljene množice smo odstranili subjekte, ki imajo pri podatku o vrsti lastnine vpisano državno ali mešano lastnino.

Tako smo dobili množico subjektov, kar se ujema s številom nevladnih organizacij, ki jih na svojih spletnih straneh navaja Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).

Nove vladne organizacije

Vsako leto v register vpišemo več kot 1.000 novih nevladnih organizacij. Nekaj manj jih tudi ugasne. Graf prikazuje stanje v zbirki podakov Poslovnega registra. Komisija razpolaga z zbirko, ki ne vsebuje zgodovinskih podatkov pred letom 2009, kar pomeni, da graf ne prikazuje podatkov o subjektih, ki so bili iz zbirke izbrisani pred tem letom.

Kako velike so nevladne organizacije

V poslovnem registru je na voljo podatek o številu zaposlenih v posamezni organizaciji. Največ je majhnih, takšnih, ki nimajo zaposlenih ali pa zaposlujejo le eno osebo.

Naziv Število
0 zaposlenih 23442
1 zaposlen 952
2 zaposlena 360
3 ali 4 zaposleni 256
5 do 9 zaposlenih 193
10 do 19 zaposlenih 149
20 do 49 zaposlenih 98
50 do 99 zaposlenih 28
100 do 149 zaposlenih 4
150 do 199 zaposlenih 6
200 do 249 zaposlenih 4
250 do 499 zaposlenih 2
500 do 999 zaposlenih 1
Ni podatka o zaposlenih 1382
/ 538

S čim se nevladne organizacije ukvarjajo

Nevladne organizacije delujejo na številnih različnih področjih. Največ je športnih klubov in organizacij, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi. Sledijo organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem (gasilci), ter različna strokovna združenja. Podatke smo zajeli iz poslovnega registra in jih razporedili glede na vrsto društva in standardno klasifikacijo dejavnosti, s katero so posamezne organizacije registrirane.

Statistika po vrsti društev

Naziv Število
društva Lions in Rotary 143
društva veteranov 176
društva Rdečega križa 58
društva obolelih 178
balinarska društva 162
mladinska in študentska društva 392
druga društva za pomoč ljudem 231
društva za športni ples 126
ljubiteljska društva 177
društva za namizni tenis 59
plesna društva 258
društva za razvoj gospodarstva 117
društva zbirateljev 57
odbojkarska društva 120
dramska društva 225
atletska društva 114
rekreacijska društva 1463
avto-moto društva 223
društva avto-moto športov 402
gobarska društva 33
društva za razvoj družbenih ved oziroma dejavnosti 232
glasbena društva 1429
društva za druge vodne in podvodne športe 280
likovna društva 155
društva za varstvo živali 118
druga nacionalna in politična društva 24
literarna društva 80
društva za varstvo okolja 216
društva za razvoj kmetijstva 192
strelska in lokostrelska društva 403
društva za golf 78
društva za razvoj tehnične kulture 331
invalidska društva 243
društva prijateljev mladine 174
društva častnikov 48
društva za borilne veščine 543
turistična in hortikulturna društva 717
društva za konjeniške športe 216
druga stanovska društva 159
druga kulturna in umetniška društva 1767
društva upokojencev 576
društva mednacionalnega prijateljstva 60
politična društva 38
gimnastična društva 55
društva ljubiteljskih rejcev živali 246
Ni podatka 4254
lovska društva 467
strojna združenja 27
jamarska društva 42
košarkaška društva 203
gasilska društva 1463
ribiška društva 126
hokejska društva 58
druga izobraževalna, strokovna in poklicna društva 815
znanstvena društva 84
smučarska društva in društva za druge zimske športe 234
rokometna društva 112
počitniška in popotniška društva 30
društva za pomoč in samopomoč 509
filmska društva 57
društva za družabne igre 40
nogometna društva 561
taborniška in skavtska društva 103
čebelarska društva 232
druga društva za razvoj kraja 332
društva za razvoj naravoslovnih ved oziroma dejavnosti 139
društva za miselne športe 139
verska društva 48
kotalkarska društva in društva za umetnostno drsanje 31
druga društva 232
kegljaška društva 84
druga društva za duhovno življenje 25
plavalna društva in društva za vaterpolo 59
društva za kakovost življenja 464
kolesarska društva 200
nacionalna društva 113
badmintonska društva 39
boksarska društva 44
društva za varstvo človekovih pravic 48
društva kmetic in kmetov 144
veslaška društva 42
društva mejnih ved 17
duhovna društva 65
druga društva za gojitev, vzrejo ter varstvo živali in rastlin 227
društva za tenis in squash 238
društva za zračne športe 156
društva za ohranjanje običajev 235
druga športna in rekreativna društva 1462
planinska, plezalna in alpinistična društva 321

Statistika glede na klasifikacijo dejavnosti

Naziv Število
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic 4
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic 2
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin 1
Vinogradništvo 1
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja 1
Pridelovanje oljnih sadežev 1
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin 7
Konjereja 3
Reja drobnice 2
Reja drugih živali 4
Mešano kmetijstvo 3
Storitve za rastlinsko pridelavo 2
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih 3
Obdelava semen 1
Lovstvo 430
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa 1
Storitve za gozdarstvo 1
Sladkovodno ribištvo 65
Gojenje sladkovodnih organizmov 12
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 1
Proizvodnja olja in maščob 1
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 1
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov 1
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil 1
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 1
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 3
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 1
Tiskanje časopisov 5
Drugo tiskanje 2
Priprava za tisk in objavo 4
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 1
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 3
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 1
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike 2
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov 3
Proizvodnja drugega pohištva 2
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 1
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov 2
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti 1
Oskrba s paro in vročo vodo 1
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 2
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov 1
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 2
Organizacija izvedbe stavbnih projektov 2
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 1
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 7
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki 1
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki 1
Trgovina na debelo s kovinami in rudami 1
Nespecializirana trgovina na debelo 1
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 1
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 2
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili 1
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami 1
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 6
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi 1
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki 2
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom 8
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 1
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 7
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 2
Obratovanje taksijev 1
Cestni tovorni promet 1
Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu 1
Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti 1
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 5
Počitniški domovi in letovišča 2
Turistične kmetije s sobami 4
Oddajanje zasebnih sob gostom 2
Planinski domovi in mladinska prenočišča 2
Druge nastanitve za krajši čas 5
Dejavnost avtokampov, taborov 3
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve 5
Restavracije in gostilne 4
Okrepčevalnice in podobni obrati 1
Priložnostna priprava in dostava jedi 1
Strežba pijač 6
Izdajanje knjig 67
Izdajanje časopisov 7
Izdajanje revij in druge periodike 11
Drugo založništvo 11
Drugo izdajanje programja 2
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 91
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj 5
Kinematografska dejavnost 1
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 8
Radijska dejavnost 5
Televizijska dejavnost 8
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih 5
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti 1
Druge telekomunikacijske dejavnosti 3
Računalniško programiranje 6
Svetovanje o računalniških napravah in programih 6
Upravljanje računalniških naprav in sistemov 4
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 12
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 4
Obratovanje spletnih portalov 36
Dejavnost tiskovnih agencij 1
Drugo informiranje 9
Drugo kreditiranje 1
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 1
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade 2
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 7
Druge pravne dejavnosti 48
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 4
Dejavnost stikov z javnostjo 5
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 152
Arhitekturno projektiranje 7
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje 6
Geofizikalne meritve, kartiranje 1
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 15
Tehnično preizkušanje in analiziranje 9
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 22
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 186
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 330
Dejavnost oglaševalskih agencij 7
Raziskovanje trga in javnega mnenja 9
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 12
Fotografska dejavnost 10
Prevajanje in tolmačenje 13
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 25
Veterinarstvo 1
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 1
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del 2
Dejavnost pri iskanju zaposlitve 4
Dejavnost potovalnih agencij 3
Dejavnost organizatorjev potovanj 6
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 12
Poizvedovalne dejavnosti 1
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 1
Splošno čiščenje stavb 4
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 5
Nudenje celovitih pisarniških storitev 1
Dejavnost klicnih centrov 1
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 91
Pakiranje 4
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 1
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti 23
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 7
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 1463
Predšolska vzgoja 75
Osnovnošolsko izobraževanje 13
Srednješolsko splošno izobraževanje 10
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 7
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje 1
Višješolsko izobraževanje 10
Visokošolsko izobraževanje 44
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 201
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 273
Dejavnost vozniških šol 48
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 706
Pomožne dejavnosti za izobraževanje 40
Bolnišnična zdravstvena dejavnost 2
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 32
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 65
Zobozdravstvena dejavnost 47
Alternativne oblike zdravljenja 35
Druge zdravstvene dejavnosti 136
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb 1
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb 12
Drugo socialno varstvo z nastanitvijo 9
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 157
Dnevno varstvo otrok 11
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 310
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 236
Umetniško uprizarjanje 332
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 39
Umetniško ustvarjanje 419
Obratovanje objektov za kulturne prireditve 19
Dejavnost arhivov 1
Dejavnost muzejev 14
Varstvo kulturne dediščine 57
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot 10
Obratovanje športnih objektov 28
Dejavnost športnih klubov 4963
Obratovanje fitnes objektov 1
Druge športne dejavnosti 1428
Dejavnost zabaviščnih parkov 1
Dejavnost smučarskih centrov 4
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 74
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj 10
Dejavnost strokovnih združenj 1408
Dejavnost verskih organizacij 10
Dejavnost invalidskih organizacij 240
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 12325
Popravila pohištva 1
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 2
Dejavnosti za nego telesa 4
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 54
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 7
Vir: UJP transakcijeAJPES PRS