Nevladne organizacije (NVO)

<< Nazaj na seznam

Nevladne organizacije kot prejemniki:

Vir: UJP transakcijeAJPES PRS
OPOMBA:

Seznam prikazuje vse aktivne in izbrisane NVO, ki so prejemnice sredstev s strani države. V privzetem pogledu, kjer mejni datumi v grafu niso izbrani, pa so v seznamu tudi tiste aktivne NVO, ki niso prejemnice državnih sredstev (atribut "znesek" ima vrednost 0,00 EUR). Privzet seznam torej vsebuje vse NVO, seznam po izbiri mejnih datumov pa le tiste, ki v izbranem času nastopajo kot prejemnice.
Stolpični graf prikazuje skupne mesečne vsote vseh transakcij vseh NVO.

Število vseh nevladnih organizacij:

Oblika

Poreklo kapitala

Poslovanje

V Sloveniji deluje veliko število nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva iz javnega sektorja. Gre za različna društva, zavode in ustanove. Sama definicija je relativno enostavna, gre za:

prostovoljno, neodvisno in nepridobitno organizacijo civilne družbe, s statusom pravne osebe in sicer v obliki društva, zavoda ali ustanove, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava, pri čemer so izvzete verske skupnosti ter sindikati.

(vir: Zavod PIP)

Za prikaz na tej strani smo kot vir podatkov o nevladnih organizacijah uporabili Poslovni register Slovenije, ki ga komisiji zagotavlja AJPES. Iz registra smo izbrali organizacije tako, da smo zajeli vse organizacije, katerih pravnoorganizacijska oblika je:

  • društvo, zveza društev,
  • zavod,
  • ustanova,
  • zavod v zasebni lasti,
  • nevladna organizacija.

Iz tako pridobljene množice smo odstranili subjekte, ki imajo pri podatku o vrsti lastnine vpisano državno ali mešano lastnino.

Tako smo dobili množico subjektov, kar se ujema s številom nevladnih organizacij, ki jih na svojih spletnih straneh navaja Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).

Nove vladne organizacije

Vsako leto v register vpišemo več kot 1.000 novih nevladnih organizacij. Nekaj manj jih tudi ugasne. Graf prikazuje stanje v zbirki podakov Poslovnega registra. Komisija razpolaga z zbirko, ki ne vsebuje zgodovinskih podatkov pred letom 2009, kar pomeni, da graf ne prikazuje podatkov o subjektih, ki so bili iz zbirke izbrisani pred tem letom.

Kako velike so nevladne organizacije

V poslovnem registru je na voljo podatek o številu zaposlenih v posamezni organizaciji. Največ je majhnih, takšnih, ki nimajo zaposlenih ali pa zaposlujejo le eno osebo.

Naziv Število
0 zaposlenih 24616
1 zaposlen 1008
2 zaposlena 381
3 ali 4 zaposleni 263
5 do 9 zaposlenih 210
10 do 19 zaposlenih 131
20 do 49 zaposlenih 73
50 do 99 zaposlenih 28
100 do 149 zaposlenih 3
150 do 199 zaposlenih 6
200 do 249 zaposlenih 3
250 do 499 zaposlenih 3
Ni podatka o zaposlenih 1573
/ 284

S čim se nevladne organizacije ukvarjajo

Nevladne organizacije delujejo na številnih različnih področjih. Največ je športnih klubov in organizacij, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi. Sledijo organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem (gasilci), ter različna strokovna združenja. Podatke smo zajeli iz poslovnega registra in jih razporedili glede na vrsto društva in standardno klasifikacijo dejavnosti, s katero so posamezne organizacije registrirane.

Statistika po vrsti društev

Naziv Število
društva častnikov 49
Ni podatka 4335
nogometna društva 586
društva za ohranjanje običajev 253
filmska društva 64
dramska društva 232
druga športna in rekreativna društva 1529
društva upokojencev 575
druga društva 242
druga stanovska društva 163
društva za varstvo živali 117
kolesarska društva 206
društva Rdečega križa 59
društva ljubiteljskih rejcev živali 261
turistična in hortikulturna društva 739
druga kulturna in umetniška društva 1840
društva za pomoč in samopomoč 561
rokometna društva 119
društva za razvoj tehnične kulture 353
društva za golf 79
druga društva za razvoj kraja 369
planinska, plezalna in alpinistična društva 325
duhovna društva 77
društva mednacionalnega prijateljstva 70
društva Lions in Rotary 147
badmintonska društva 41
društva za konjeniške športe 233
kegljaška društva 87
počitniška in popotniška društva 35
društva veteranov 177
društva za druge vodne in podvodne športe 305
strojna združenja 27
čebelarska društva 229
društva za razvoj kmetijstva 202
plavalna društva in društva za vaterpolo 65
društva za razvoj gospodarstva 126
društva kmetic in kmetov 146
kotalkarska društva in društva za umetnostno drsanje 34
gobarska društva 37
boksarska društva 45
nacionalna društva 118
druga izobraževalna, strokovna in poklicna društva 846
društva za borilne veščine 556
ljubiteljska društva 197
društva za namizni tenis 61
likovna društva 162
invalidska društva 242
druga nacionalna in politična društva 29
balinarska društva 168
plesna društva 268
društva za tenis in squash 242
gasilska društva 1468
društva za razvoj naravoslovnih ved oziroma dejavnosti 149
odbojkarska društva 122
druga društva za pomoč ljudem 247
mladinska in študentska društva 441
strelska in lokostrelska društva 422
društva mejnih ved 19
gimnastična društva 55
društva za miselne športe 136
druga društva za duhovno življenje 24
znanstvena društva 85
ribiška društva 129
atletska društva 123
literarna društva 88
smučarska društva in društva za druge zimske športe 244
avto-moto društva 237
košarkaška društva 209
društva zbirateljev 57
društva za varstvo človekovih pravic 49
društva obolelih 183
politična društva 38
društva za športni ples 131
društva za kakovost življenja 495
društva avto-moto športov 421
društva za varstvo okolja 228
društva prijateljev mladine 185
rekreacijska društva 1585
druga društva za gojitev, vzrejo ter varstvo živali in rastlin 236
taborniška in skavtska društva 109
lovska društva 470
društva za družabne igre 46
hokejska društva 64
društva za zračne športe 174
jamarska društva 44
verska društva 49
društva za razvoj družbenih ved oziroma dejavnosti 249
veslaška društva 41
glasbena društva 1502

Statistika glede na klasifikacijo dejavnosti

Naziv Število
Druge športne dejavnosti 1486
Restavracije in gostilne 4
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti 1
Pomožne dejavnosti za izobraževanje 43
Okrepčevalnice in podobni obrati 1
Turistične kmetije s sobami 4
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov 1
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin 5
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil 1
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 2
Dejavnost sindikatov 1
Dejavnost stikov z javnostjo 6
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj 10
Drugo izdajanje programja 2
Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov 1
Trgovina na debelo s kovinami in rudami 1
Drugo založništvo 12
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti 27
Upravljanje računalniških naprav in sistemov 4
Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu 1
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih 4
Drugo kreditiranje 1
Dejavnost strokovnih združenj 1455
Prevajanje in tolmačenje 12
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 674
Gojenje sladkovodnih organizmov 12
Splošno čiščenje stavb 4
Reja drobnice 2
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 160
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 9
Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti 1
Televizijska dejavnost 10
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 1465
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 1
Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade 1
Dejavnost verskih organizacij 9
Alternativne oblike zdravljenja 33
Strežba pijač 6
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot 11
Tiskanje časopisov 6
Dejavnost vozniških šol 50
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 3
Dejavnost klicnih centrov 1
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti 1
Planinski domovi in mladinska prenočišča 2
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 1
Oddajanje zasebnih sob gostom 1
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov 1
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 7
Višješolsko izobraževanje 10
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del 2
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 335
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb 2
Sladkovodno ribištvo 66
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 7
Varstvo kulturne dediščine 59
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 175
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 201
Izdajanje časopisov 7
Organizacija izvedbe stavbnih projektov 2
Vzdrževanje in popravila motornih vozil 1
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 12
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti 1
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki 2
Dejavnost arhivov 1
Konjereja 3
Obratovanje fitnes objektov 1
Dejavnost smučarskih centrov 4
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 1
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 198
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 89
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 27
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 7
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 6
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 2
Storitve za gozdarstvo 1
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 320
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 66
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo 1
Dejavnost športnih klubov 5197
Radijska dejavnost 5
Dejavnost knjižnic 1
Druge zdravstvene dejavnosti 147
Storitve za rastlinsko pridelavo 2
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 10
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 4
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 42
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa 1
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike 2
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego 1
Popravila pohištva 1
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 51
Izdajanje knjig 68
Dejavnosti za nego telesa 5
Obratovanje objektov za kulturne prireditve 19
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 276
Nespecializirana trgovina na debelo 1
Visokošolsko izobraževanje 44
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 2
Proizvodnja olja in maščob 1
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 8
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 27
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 5
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 7
Dejavnost avtokampov, taborov 3
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 89
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 1
Drugo tiskanje 3
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 13015
Druge nastanitve za krajši čas 5
Priložnostna priprava in dostava jedi 1
Raziskovanje trga in javnega mnenja 14
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki 1
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami 1
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 5
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov 2
Predšolska vzgoja 77
Reja drugih živali 4
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade 2
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj 5
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 12
Drugo socialno varstvo z nastanitvijo 8
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic 4
Dejavnost zabaviščnih parkov 1
Svetovanje o računalniških napravah in programih 5
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 1
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 3
Dejavnost pri iskanju zaposlitve 3
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 13
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 2
Nudenje celovitih pisarniških storitev 1
Geofizikalne meritve, kartiranje 2
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic 2
Kinematografska dejavnost 1
Izdajanje revij in druge periodike 12
Dejavnost oglaševalskih agencij 7
Obratovanje taksijev 1
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki 1
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom 7
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje 1
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 1
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 1
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih 6
Arhitekturno projektiranje 10
Veterinarstvo 1
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 2
Dejavnost organizatorjev potovanj 6
Dnevno varstvo otrok 12
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 8
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 247
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 16
Obratovanje športnih objektov 29
Poizvedovalne dejavnosti 1
Dejavnost potovalnih agencij 2
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 2
Srednješolsko splošno izobraževanje 10
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 31
Drugo informiranje 9
Mešano kmetijstvo 4
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb 13
Lovstvo 430
Proizvodnja drugega pohištva 2
Obdelava semen 1
Pridelovanje oljnih sadežev 1
Urejanje zunanjih zadev 1
Pakiranje 4
Druge pravne dejavnosti 47
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 1
Bolnišnična zdravstvena dejavnost 2
Počitniški domovi in letovišča 2
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 1
Dejavnost muzejev 14
Dejavnost tiskovnih agencij 1
Obratovanje spletnih portalov 32
Osnovnošolsko izobraževanje 15
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja 1
Umetniško uprizarjanje 348
Fotografska dejavnost 10
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov 3
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 1
Umetniško ustvarjanje 437
Dejavnost invalidskih organizacij 240
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 79
Cestni tovorni promet 1
Tehnično preizkušanje in analiziranje 9
Oskrba s paro in vročo vodo 1
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 1
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje 7
Računalniško programiranje 7
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve 4
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov 2
Zobozdravstvena dejavnost 46
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 2
Vinogradništvo 1
Priprava za tisk in objavo 6
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 1
Druge telekomunikacijske dejavnosti 3
Vir: UJP transakcijeAJPES PRS