Nevladne organizacije (NVO)

<< Nazaj na seznam

Nevladne organizacije kot prejemniki:

Vir: UJP transakcijeAJPES PRS
OPOMBA:

Seznam prikazuje vse aktivne in izbrisane NVO, ki so prejemnice sredstev s strani države. V privzetem pogledu, kjer mejni datumi v grafu niso izbrani, pa so v seznamu tudi tiste aktivne NVO, ki niso prejemnice državnih sredstev (atribut "znesek" ima vrednost 0,00 EUR). Privzet seznam torej vsebuje vse NVO, seznam po izbiri mejnih datumov pa le tiste, ki v izbranem času nastopajo kot prejemnice.
Stolpični graf prikazuje skupne mesečne vsote vseh transakcij vseh NVO.

Število vseh nevladnih organizacij:

Oblika

Poreklo kapitala

Poslovanje

V Sloveniji deluje veliko število nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva iz javnega sektorja. Gre za različna društva, zavode in ustanove. Sama definicija je relativno enostavna, gre za:

prostovoljno, neodvisno in nepridobitno organizacijo civilne družbe, s statusom pravne osebe in sicer v obliki društva, zavoda ali ustanove, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava, pri čemer so izvzete verske skupnosti ter sindikati.

(vir: Zavod PIP)

Za prikaz na tej strani smo kot vir podatkov o nevladnih organizacijah uporabili Poslovni register Slovenije, ki ga komisiji zagotavlja AJPES. Iz registra smo izbrali organizacije tako, da smo zajeli vse organizacije, katerih pravnoorganizacijska oblika je:

  • društvo, zveza društev,
  • zavod,
  • ustanova,
  • zavod v zasebni lasti,
  • nevladna organizacija.

Iz tako pridobljene množice smo odstranili subjekte, ki imajo pri podatku o vrsti lastnine vpisano državno ali mešano lastnino.

Tako smo dobili množico subjektov, kar se ujema s številom nevladnih organizacij, ki jih na svojih spletnih straneh navaja Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).

Nove vladne organizacije

Vsako leto v register vpišemo več kot 1.000 novih nevladnih organizacij. Nekaj manj jih tudi ugasne. Graf prikazuje stanje v zbirki podakov Poslovnega registra. Komisija razpolaga z zbirko, ki ne vsebuje zgodovinskih podatkov pred letom 2009, kar pomeni, da graf ne prikazuje podatkov o subjektih, ki so bili iz zbirke izbrisani pred tem letom.

Kako velike so nevladne organizacije

V poslovnem registru je na voljo podatek o številu zaposlenih v posamezni organizaciji. Največ je majhnih, takšnih, ki nimajo zaposlenih ali pa zaposlujejo le eno osebo.

Naziv Število
0 zaposlenih 24248
1 zaposlen 1069
2 zaposlena 386
3 ali 4 zaposleni 257
5 do 9 zaposlenih 197
10 do 19 zaposlenih 96
20 do 49 zaposlenih 39
50 do 99 zaposlenih 11
100 do 149 zaposlenih 4
150 do 199 zaposlenih 1
200 do 249 zaposlenih 1
Ni podatka o zaposlenih 1078
/ 531

S čim se nevladne organizacije ukvarjajo

Nevladne organizacije delujejo na številnih različnih področjih. Največ je športnih klubov in organizacij, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi. Sledijo organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem (gasilci), ter različna strokovna združenja. Podatke smo zajeli iz poslovnega registra in jih razporedili glede na vrsto društva in standardno klasifikacijo dejavnosti, s katero so posamezne organizacije registrirane.

Statistika po vrsti društev

Naziv Število
društva častnikov 49
Ni podatka 3783
nogometna društva 611
društva za ohranjanje običajev 253
filmska društva 62
dramska društva 232
druga športna in rekreativna društva 1492
društva upokojencev 575
druga društva 194
društva za varstvo živali 109
druga stanovska društva 159
kolesarska društva 197
društva Rdečega križa 59
društva ljubiteljskih rejcev živali 251
turistična in hortikulturna društva 739
druga kulturna in umetniška društva 1803
društva za pomoč in samopomoč 568
rokometna društva 126
društva za razvoj tehnične kulture 375
društva za golf 79
druga društva za razvoj kraja 362
planinska, plezalna in alpinistična društva 319
duhovna društva 81
društva mednacionalnega prijateljstva 73
društva Lions in Rotary 142
badmintonska društva 38
društva za konjeniške športe 254
kegljaška društva 89
počitniška in popotniška društva 34
društva veteranov 174
društva za druge vodne in podvodne športe 317
strojna združenja 31
čebelarska društva 231
društva za razvoj kmetijstva 200
društva za razvoj gospodarstva 130
plavalna društva in društva za vaterpolo 62
društva kmetic in kmetov 146
kotalkarska društva in društva za umetnostno drsanje 35
gobarska društva 37
boksarska društva 40
nacionalna društva 125
druga izobraževalna, strokovna in poklicna društva 824
društva za borilne veščine 571
ljubiteljska društva 193
društva za namizni tenis 64
likovna društva 160
invalidska društva 239
druga nacionalna in politična društva 31
balinarska društva 170
plesna društva 268
društva za tenis in squash 232
gasilska društva 1470
odbojkarska društva 114
društva za razvoj naravoslovnih ved oziroma dejavnosti 155
druga društva za pomoč ljudem 228
mladinska in študentska društva 482
strelska in lokostrelska društva 404
društva mejnih ved 23
gimnastična društva 54
znanstvena društva 77
društva za miselne športe 141
druga društva za duhovno življenje 17
ribiška društva 134
atletska društva 125
smučarska društva in društva za druge zimske športe 256
literarna društva 87
avto-moto društva 241
košarkaška društva 207
društva zbirateljev 57
društva za varstvo človekovih pravic 54
društva obolelih 175
politična društva 39
društva za športni ples 135
društva za kakovost življenja 485
društva avto-moto športov 390
društva za varstvo okolja 219
društva prijateljev mladine 187
rekreacijska društva 1579
druga društva za gojitev, vzrejo ter varstvo živali in rastlin 241
taborniška in skavtska društva 112
lovska društva 471
društva za družabne igre 47
hokejska društva 69
društva za zračne športe 177
jamarska društva 46
verska društva 51
društva za razvoj družbenih ved oziroma dejavnosti 259
veslaška društva 43
glasbena društva 1479

Statistika glede na klasifikacijo dejavnosti

Naziv Število
Druge športne dejavnosti 1520
Restavracije in gostilne 2
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti 2
Pomožne dejavnosti za izobraževanje 39
Okrepčevalnice in podobni obrati 1
Turistične kmetije s sobami 2
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin 5
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov 1
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 3
Dejavnost sindikatov 1
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj 10
Dejavnost stikov z javnostjo 9
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti 22
Drugo založništvo 12
Upravljanje računalniških naprav in sistemov 6
Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu 1
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil 1
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih 3
Drugo kreditiranje 1
Dejavnost strokovnih združenj 1465
Prevajanje in tolmačenje 10
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 583
Gojenje sladkovodnih organizmov 14
Splošno čiščenje stavb 4
Reja drobnice 2
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 138
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 4
Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov 1
Televizijska dejavnost 9
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 1468
Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade 1
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 1
Dejavnost verskih organizacij 6
Alternativne oblike zdravljenja 29
Strežba pijač 4
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot 8
Dejavnost vozniških šol 51
Tiskanje časopisov 5
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 4
Dejavnost klicnih centrov 1
Planinski domovi in mladinska prenočišča 3
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti 1
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 1
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov 1
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 9
Višješolsko izobraževanje 11
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 322
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb 2
Sladkovodno ribištvo 64
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje 8
Računalniško programiranje 8
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 7
Varstvo kulturne dediščine 53
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve 6
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov 2
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 57
Zobozdravstvena dejavnost 45
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 2
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 177
Priprava za tisk in objavo 9
Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 1
Druge telekomunikacijske dejavnosti 3
Izdajanje časopisov 7
Organizacija izvedbe stavbnih projektov 2
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 8
Vzdrževanje in popravila motornih vozil 1
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki 2
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti 1
Dejavnost arhivov 1
Konjereja 3
Dejavnost smučarskih centrov 2
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 1
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 197
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 78
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 28
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 5
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 3
Storitve za gozdarstvo 1
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 2
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 332
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 69
Dejavnost športnih klubov 5192
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 1
Radijska dejavnost 5
Dejavnost knjižnic 1
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 8
Druge zdravstvene dejavnosti 111
Storitve za rastlinsko pridelavo 2
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 4
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 39
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa 1
Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike 2
Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego 1
Popravila pohištva 2
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 35
Inštaliranje električnih napeljav in naprav 1
Izdajanje knjig 66
Dejavnosti za nego telesa 6
Obratovanje objektov za kulturne prireditve 18
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 233
Gradnja drugih objektov nizke gradnje 1
Nespecializirana trgovina na debelo 1
Visokošolsko izobraževanje 44
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 1
Proizvodnja olja in maščob 1
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 9
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 21
Proizvodnja farmacevtskih surovin 1
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 5
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 80
Dejavnost avtokampov, taborov 3
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 7
Drugo tiskanje 4
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 12774
Druge nastanitve za krajši čas 2
Raziskovanje trga in javnega mnenja 16
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami 1
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 6
Reja drugih živali 2
Predšolska vzgoja 74
Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade 1
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj 6
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 6
Svetovanje o računalniških napravah in programih 4
Drugo socialno varstvo z nastanitvijo 8
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic 5
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 1
Fasaderska in štukaterska dela 1
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 3
Dejavnost pri iskanju zaposlitve 2
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 11
Nudenje celovitih pisarniških storitev 1
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 1
Posredovanje oglaševalskega prostora 1
Geofizikalne meritve, kartiranje 2
Kinematografska dejavnost 1
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic 2
Izdajanje revij in druge periodike 11
Dejavnost oglaševalskih agencij 6
Obratovanje taksijev 1
Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki 1
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom 6
Priprava pridelkov 1
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 1
Arhitekturno projektiranje 9
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 2
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih 7
Veterinarstvo 1
Dejavnost organizatorjev potovanj 6
Dnevno varstvo otrok 14
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 5
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 256
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 17
Obratovanje športnih objektov 29
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 2
Dejavnost potovalnih agencij 2
Proizvodnja farmacevtskih preparatov 1
Srednješolsko splošno izobraževanje 10
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 28
Drugo informiranje 7
Mešano kmetijstvo 3
Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb 12
Lovstvo 432
Proizvodnja drugega pohištva 2
Pridelovanje oljnih sadežev 1
Urejanje zunanjih zadev 1
Pakiranje 4
Druge pravne dejavnosti 45
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 1
Bolnišnična zdravstvena dejavnost 4
Počitniški domovi in letovišča 3
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 1
Dejavnost muzejev 13
Obratovanje spletnih portalov 34
Osnovnošolsko izobraževanje 11
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja 1
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami 1
Umetniško uprizarjanje 336
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov 3
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 1
Fotografska dejavnost 11
Umetniško ustvarjanje 436
Dejavnost invalidskih organizacij 238
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 71
Cestni tovorni promet 1
Tehnično preizkušanje in analiziranje 6
Oskrba s paro in vročo vodo 1
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 1
Vir: UJP transakcijeAJPES PRS